MENU

Polityka prywatności

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Prawna Kycia Radcowie Prawni Sp.p., z siedzibą w Warszawie (adres: Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa) (KL).

2. Podstawa prawna

KL przetwarza zebrane dane osobowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO).

3. Cele przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane, gdy jest to konieczne do:

(1) zawarcia i wykonania umowy z KL, w szczególności do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług prawnych;

(2) wypełnienia przez KL ciążących na niej obowiązków prawnych;

(3) realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez KL lub stronę trzecią; oraz

(4) prowadzenia procesu rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z KL.

4. Kategorie przetwarzania danych

KL przetwarza w szczególności następujące kategorie danych osobowych:

(1) dane identyfikacji personalnej (imię, nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego, datę urodzenia);

(2) dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, adres do korespondencji);

(3) dane identyfikacji podatkowej; oraz

(4) inne dane, o ile są niezbędne dla realizacji celów przetwarzania danych osobowych określonych w Polityce Prywatności.

5. Przekazywanie danych osobowych

KL jest uprawniona do udostępnienia danych osobowych:

(1) podmiotom współpracującym z KL w związku ze świadczonymi na rzecz KL usługami, w szczególności KL jest uprawniona do udostępniania danych osobowych:

(a) operatorom pocztowym i kurierom;

(b) podmiotom świadczącym na rzecz KL usługi księgowe i audytowe;

(c) podmiotom świadczącym na rzecz KL usługi hostingowe oraz IT; oraz

(d) adwokatom, radcom prawnym, notariuszom oraz innym podmiotom świadczącym usługi prawne, współpracującym z KL; oraz

(2) podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

6. Okres przechowywania danych

KL przechowuje dane osobowe:

(1) które uzyskała na potrzeby zawarcia i wykonania umowy – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, a następnie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

(2) które uzyskała na potrzeby wypełnienia ciążących na niej obowiązków prawnych – przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa; oraz

(3) które uzyskała na potrzeby realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez KL lub stronę trzecią – przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których dane te są przetwarzane lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą, chyba że KL wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności tej osoby, w tym podstaw związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń.

7. Uprawnienia przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez KL przysługuje:

(1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania i uzupełnienia, ograniczenia ich przetwarzania i usunięcia, przy czym prawo do usunięcia danych nie przysługuje w zakresie danych niezbędnych dla realizacji przez KL obowiązku oceny w przyszłości czy zachodzi konflikt interesów;

(2) prawo do przenoszenia danych osobowych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi, przy czym prawo to może zostać zrealizowane wyłącznie w przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody oraz o ile jest całkowicie zautomatyzowane;

(3) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o ile przetwarzanie to odbywa się w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez KL lub stronę trzecią; podstawą do wniesienia sprzeciwu musi być szczególna sytuacja osoby, której dane są przetwarzane, chyba że KL wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, w tym podstaw związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń; oraz

(4) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie danych jest niezgodne z przepisami prawa.

8. Wymóg podania danych oraz konsekwencje ich niepodania

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania przez KL obowiązków prawnych, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

Jeżeli dane osobowe przetwarzane są w innych celach, o których mowa w Polityce Prywatności, podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, niemniej jednak konieczne do realizacji takich celów, w szczególności podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy z KL.

9. Kontakt

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z KL w formie elektronicznej pod adresem: office@kycialegal.com.

10. Postanowienia końcowe

Wszelkie zmiany wprowadzane do Polityki Prywatności w przyszłości będą publikowane na stronie internetowej https://kycialegl.com/ w terminie co najmniej 5 dni roboczych przed ich wejściem w życie.